Shakuhachi Lessons

Okuda Atsuya in Zensabo. Photo: Kiku Day

Okuda Atsuya teaches Zensabo honkyoku on jinashi nobekan shakuhachi or hotchiku. Contact Okuda for more information.